אנליזת אגרות חוב:

  • בדיקות סיכוני אשראי – אגרת חוב היא למעשה הלוואה אשר ניתנת למדינה או לחברה. בהלוואה ידוע גובה הקרן שעל החברה להשיב ללקוחותיה וכן הריביות שעל החברה לשלם. מכוון שחובות החברה לרוכשי אגרות החוב ידוע מראש, מטרת עבודת האנליזה היא לבדוק את קופת המזומנים של החברה ואת נכסיה ולהעריך את יכולתה של החברה להחזיר את חובותיה למשקיעים.
  • בחינת איכות הניהול של החברה – בבדיקה של חברה לא מספיק לבדוק שלחברה יכולת החזר לחובות. חשוב לבדוק את התנהלות החברה ולוודא שהכספים שמושכת החברה לבעלי העניין, למנהליה ולבעל השליטה אינם פוגעים ביכולתה לשלם למחזיקי אגרות החוב.
  • ניתוח הענף בה פועלת החברה – בבחינת חברה חיוני לנתח את הסביבה בה היא פועלת מבחינת ומתחרים והן מבחינת רגולציה והוראות החוק. אנו דואגים להתעדכן באופן קבוע על שינויים המתרחשים בענף בה פועלת החברה וכן על תוכניות המתחרים וההשפעה העשויה להיות להם על רווחי החברה ויכולתה לייצר ערך מוסף ללקוחותיה.

אנליזת מניות:

  • השקעות ערך – לחברה כמו לכל מוצר כלכלי ישנו שווי כספי. מטרת האנליזה היא להעריך מה יהיה שווי החברה במידה ותימכר כיום בשוק למשקיע פוטנציאלי המעוניין לרכוש אותה. לאחר הערכת השווי של החברה על פי בדיקת נכסיה והתחייבותה ואיכות ההנהלה שלה, ניתן לגזור האם מחיר מניות החברה (אשר מהוות רכישת חלק יחסי בחברה) נמוך או גבוה ביחס לשווי הכלכלי של החברה.
  • השקעה במותגי על – עשרות מחקרים בשוק ההון חושפים את הקשר הקיים לאורך זמן בין רווחי חברה לבין מחיר המניה. חברות אשר לאורך זמן מייצרות רווחים הדבר מתבטא בעלייה במחיר מניותיהם. בשל קשר זה, אנו מאמינים בהשקעה בחברות אשר מציגות יתרון תחרותי לאורך שנים ויציבות ברווחיהם ומהווים מותג בתחומם. לדוגמא: Google, Ralph Lauren.

דוגמא למשקיעי הערך המפורסמים בעולם: וורן באפט.