כללי:

תיק סולידי למשקיעים אשר מעוניינים לבסס את תיק ההשקעות על השקעה באגרות חוב תוך שילוב של אחוז מניות מוגבל. בתיק זה, ההשקעה הינה לטווח הארוך ומתאימה למשקיע השמרן המעוניין לשמור על ערך השקעתו, אך גם רוצה חשיפה מינמילית למניות…

אסטרטגיות השקעה:

מדיניות ההשקעה בתיק מנוהל תיקבע תוך משך ומתן בין המשקיע ובין מנהל תיקים מורשה בהתאם לאופיו וצרכים האישיים של המשקיע עצמו.

תיק ההשקעות במסלול הסולידי יורכב ברובו מתמהיל של נכסים ברמת סיכון נמוכה (כדוגמת אג"ח ממשלתי ופיקדונות בנקאיים) מקצת נכסים בעלי רמת סיכון בינונית (כדוגמת אג"ח קונצרני) ומעט נכסים בעלי סיכון גבוה (כדוגמת מניות). אחוז ההשקעה בנכסים בעלי רמות סיכון הינו בהתאם להחלטת הלקוח ולחתימה על הסכם הניהול.

מסלולי השקעה לדוגמא:

  • תיק אג"ח בלי מניות.
  • עד 10% מניות.
  • עד 20% מניות.
  • עד 30% מניות.

דוגמא לתיק השקעות:

 

* מבנה תיק ההשקעות הנ"ל הינו דוגמה לשם המחשה בלבד. הרכב תיקי ההשקעות המנוהלים ע"י החברה עשוי להיות שונה באופן מהותי מהדוגמא לעיל בהתאם למדיניות ההשקעה שהוסכמה עם הלקוח ובהתאם לתנאי השוק.